สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครราชสีมา (67มม.) จ.ชลบุรี (60 มม.) และ จ.ขอนแก่น (50 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 36,806 ล้าน ลบ.ม. (63%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 29,557 ล้าน ลบ.ม. (62%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรมชลประทาน นำเครื่องจักรกลสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้ง ต่อท่อ ดูด- ส่งน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง บ้านสว่างนาฝาย หมู่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
+ กรมเจ้าท่า ดำเนินงานขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 950 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2,650 ไร่
+ กอนช.ติดตามการดำเนินการสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชัน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม ซ้ำซาก ปราจีนบุรี
กรมชลประทาน แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนื่องจากช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุนเป็นอย่างมาก และในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เศรษฐกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชน
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิด โครงการประตูระบายน้ำ
บ้านวังชัน เพื่อจะช่วยควบคุมการไหลในแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลผ่าน
อำเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง ให้เหมาะสมสำหรับในช่วงฤดูแล้งเมื่อปริมาณน้ำในแม่น้ำเริ่มลดลง ก็สามารถลดบานประตูระบายน้ำลงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้โดยมีการระบายน้ำออกตามความเหมาะสมเพื่อการใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม
โครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดการศึกษาโครงการที่ผ่านมา กรมชลประทานได้กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วคะแนนโหวต :