ครม. ไฟเขียว แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ครม. ไฟเขียว 9 แผนการใช้เงินของ กสศ. ปีงบ 67 วงเงิน 7.9 พันลบ. ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า 2.6 ล้านคน

ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 66) มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบ 67 วงเงิน 7,985,786,100 บาท สำหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

9 แผนงานดังกล่าว ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วงเงิน 267.50 ล้านบาท
2. พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) วงเงิน 5,359.05 ล้านบาท
3. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ วงเงิน 280 ล้านบาท
4. จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วงเงิน 70 ล้านบาท
5. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วงเงิน 394.11 ล้านบาท
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ วงเงิน 1,025.92 ล้านบาท
7. ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และประชากรวัยแรงงานนอกระบบ วงเงิน 251 ล้านบาท
8. สื่อสารความรู้และระดมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วงเงิน 46.50 ล้านบาท
9. บริหารและพัฒนาระบบงานโดยพัฒนาระบบตามแผนดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 291.71 ล้านบาท

ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงานดังกล่าว คือ เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสประมาณ 2,636,304 คน จะได้รับการอุดหนุนเงิน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ เยาวชนและแรงงานนอกระบบก็จะได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็น หรือสนับสนุนให้ “กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม นอกจากนี้ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ก็จะได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #การศึกษา #นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar