สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.กระบี่ (45 มม.) จ.พังงา (41 มม.) และ จ.นราธิวาส (40 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 38,755 ล้าน ลบ.ม. (67%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31,282 ล้าน ลบ.ม. (66%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้ท่อระบายน้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่อุดตัน ในพื้นที่ พื้นที่เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขตทวีวัฒนา เขตราชเทวี และเขตจตุจักร
+ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บ.เหล่าแขม ม.5 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 12 บ่อ โดยมีผู้รับประโยชน์ จำนวน 14 ครัวเรือน
+ ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565
 เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงนำเสนอปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ที่ผ่านมา ใน 4 ประเด็นหลักจาก 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ สทนช.จะรวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจากที่ทุกหน่วยงานดำเนินการทั้ง 13 มาตรการในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ก่อนนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 โดยจะนำเสนอและเปิดรับความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่ยังเป็นจุดอ่อนในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ให้สามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพคะแนนโหวต :