สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.กระบี่ (85 มม.) จ.นราธิวาส (66 มม.) และ 
จ.สตูล (33 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 38,862 ล้าน ลบ.ม. (67%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31,365 ล้าน ลบ.ม. (66%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม กรณีขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,200ไร่ 945 ครัวเรือน โดยมีผู้ขอพระราชทานโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูล
+ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. ให้กรมชลประทาน ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.สกลนคร ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและ
สิ่งกีดขวางทางน้ำในหนองหาร หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ
และควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้นำรถแบคโฮลงโป๊ะ จำนวน 15 ชุด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.26) เข้าไปกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งยังช่วยป้องกันผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย และรักษาคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้ดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหนองหารอีกด้วย โดยมีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหาร ในระยที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66) ครอบคลุมพื้นที่ ต.ดอนเสาธง ต.นาดอกไม้ ดอนตาลโง๊ะ และ ดอนเชียงคูณ พื้นที่ประมาณ 2,615 ไร่ ปัจจุบันได้กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในระยะเร่งด่วนไปแล้วประมาณ 1,085 ไร่ จากแผนดำเนินการที่วางไว้ 1,350 ไร่ 
ส่วนที่เหลือจะเร่งกำจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ 
ในพื้นที่หนองหาร จากการสำรวจพบว่ามีปริมาณวัชพืชรวมประมาณ 3,924,931 ตัน มีการวางแผนกำจัดวัชพืชเป็น 2 ระยะ โดยแผนในระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าภายใน 2 เดือน(ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 –31 ม.ค. 66) 
คาดว่าจะสามารถกำจัดวัชพืชได้รวม 503,134 ตัน และหลังจากนั้น
จะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar