สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมหารือกับประชาชนของอำเภอบางระกำ ในประเด็นเรื่องการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดยพลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน และประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านวังเป็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือกับประชาชนที่เกี่ยวข้องของอำเภอบางระกำ ในประเด็นเรื่องการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานเรื่องการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ (เป็ด/ไก่) 

ในการนี้ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จำลองกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar