สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครนายก (56 มม.) กรุงเทพมหานคร (54 มม.) และ จ.ชลบุรี (53 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,677 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,740 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศฉบับที่ 55/2565 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ 
พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 2 – 6 ธ.ค. 65 ดังนี้
1. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณ จ.ระนอง 
ชุมพร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและ ลำน้ำสาขา ของแม่น้ำชุมพร คลองหลังสวน แม่น้ำตาปี แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง คลองชะอวด แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) รวมทั้งอ่างฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า
ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่
ด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลาง ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโปรดติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ
อย่างต่อเนื่อง ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและ อิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์
+มาตรการและการช่วยเหลือ
กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และ
ท่อส่งน้ำ ขนาด 10 นิ้ว สูบระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่
หมู่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังให้กับประชาชน และลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบ เพื่อเตรียมการ
สูบส่งน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar