Young Smart PR

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Young Smart PR" สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.๔ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Young Smart PR" สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัปดาห์ละ ๒ วัน (เสาร์อาทิตย์) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคมได้ และจากสภาพแวดล้อมที่มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เยาวชนและคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เกิดเป็นสังคมยุคดิจิทัล มีการบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้น เข้าถึงสื่อได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น เยาวชนจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับสารฝ่ายเดียว แต่สามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาร เป็นผู้กำหนดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียล แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ ซึ่งเรียกว่า use-generated content เหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งคุณและโทษ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกันสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar