เครือข่ายพัฒนา Young Smart Farmer

ก.เกษตรฯ จัดเวทีเครือข่ายพัฒนา Young Smart Farmer ระดับประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสามารถทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตร 4.0 ในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกว่า 20,000 ราย โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 18,215 ราย มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมถึงมีคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง Young Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #YoungSmartFarmer


image รูปภาพ
เครือข่ายพัฒนา Young Smart Farmer


คะแนนโหวต :