ขยายทางหลวง 1021 รองรับถนนสายเศรษกิจ R3A

กรมทางหลวงเร่งขยายทางหลวง 1021 ตอนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา - อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย เป็น 4 ช่องจราจร รองรับถนนสายเศรษกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคม
กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง คืบหน้ากว่า 80% แล้วเสร็จพฤศจิกายน 2565
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นด้านคมนาคมขนส่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ - อำเภอเทิง ให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เนื่องจากเดิมทางหลวงสายนี้มีขนาด    2 ช่องจราจร ไป - กลับ เป็นทางหลวงที่มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย)
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ) - อำเภอเทิง ตอนอำเภอเชียงคำ - อำเภอเทิง โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ระหว่าง กม. ที่ 59+200 - 100+019 ระยะทางรวม 37.019 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน คือ ตอน 1 ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วง กม. ที่ 59+200 - 60+700 กม. ที่ 62+500 - 70+200 และ กม. ที่ 72+200 - 75+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตอน 2 ระหว่าง กม. ที่ 75+000 - 86+000 ระยะทาง 11 กิโลเมตร และตอน 3 ระหว่าง กม. ที่ 86+000 - 100+019 ระยะทาง 14.019 กิโลเมตร ก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต
ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 ด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 28 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทาง 24 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,046 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 ทางหลวงสายอำเภอเชียงคำ - อำเภอเทิง เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ) - อำเภอเทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวมประมาณ 100.157 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นอีกเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A ทางหลวงนานาชาติ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตร ภาคขนส่งสินค้า ภาคท่องเที่ยว และการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเปิดเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย - ลาว - จีน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ    ข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
ขยายทางหลวง 1021 รองรับถนนสายเศรษกิจ R3A

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar