สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิ.ย. 65

+ ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ กรุงเทพมหานคร (76 มม.)จ.สมุทรปราการ (55 มม.) และน่าน (54 มม.)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง 
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,876 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,127 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) 
+กอนช. ติตตามหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อม มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
จังหวัดลำพูน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก          
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 ที่ สะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู ม.4 
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา  ซึ่งเป็นแม่น้ำ 1 ใน 3 สายหลัก ที่มีความสำคัญของ จ.ลำพูน และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ โดยมีสะพานประวัติศาสตร์ ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2461 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2463 มีรูปทรงเป็นทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
ผักตบชวา นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตได้ทุกสภาพน้ำ ขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วจนเต็มแม่น้ำลำคลอง กีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำ ทำให้ลำคลองเกิดการตื้นเขินแล้ว ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย 
จ.ลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอำเภอ เทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันนำเครื่องจักร เครื่องมือ มาร่วมแก้ปัญหาผักตบชวา ใน แม่น้ำ คูคลอง  พร้อมการวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไข ป้องกัน และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ลดผลกระทบกับ ประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 มิ.ย. 65


คะแนนโหวต :