สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.น่าน (202) กรุงเทพมหานคร (68) และ จ.กระบี่ (49) 
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,104 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,328 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กิ่วคอหมา กิ่วลม และน้ำพุง
+ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและป้องกันทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับกักเก็บน้ำในครั้งนี้
+ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นระบบ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 วานนี้ (16 มิ.ย.65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand: Water for Life” ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ
ทั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาเป็นเข็มทิศ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากน้ำตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
มีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบจะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญ คือ มีองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งภายในประเทศ และกับพันธมิตรต่างประเทศ


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :