..."ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก"......สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ทุกวัน เวลา 15.05 - 05.30 น...
เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์
 • เหรียญรุ่นปาฏิหาริย์   

 •   พบถ้ำ ผกค.เก่าบน“ภูหินร่องกล้า” เจาะลึก 50 ม.คาดใช้ตั้งวิทยุพรรคคอมฯ (26/07/2557)
  โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เปิดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี (25/07/2557)
    กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ แถลงข่าวกรณีมีผู้แอบอ้าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (25/07/2557)
    จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างให้รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดบางมูลนาก (25/07/2557)
    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เปิดหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่เพชรบูรณ์ (25/07/2557)
    จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด HUB Management OTOP (HMO) (25/07/2557)
       
    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ (25/07/2557)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" ครั้งที่ 39/2557 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.4 (24/07/2557)
    สวท.พิษณุโลก จัดโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน บูรณาการหน่วยงานภาครัฐบริการประชาชน ครั้งที่ 4 ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (24/07/2557)
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม (22/07/2557)
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม (22/07/2557)
    กฟภ.สุโขทัย จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ตั้งเป้าหมาย 3,000 ครัวเรือนในพื้นที่ปากแคว และสามเรือน (22/07/2557)
       

    จังหวัดตาก มอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ระลึกในวาระ 1 ทศวรรษกองทุนแม่ ของแผ่นดิน (25/07/2557)
    จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน (25/07/2557)
    จังหวัดพิจิตร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ห้องเกียรติภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (25/07/2557)
    จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวม (25/07/2557)
       
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการ และบ้านพักหัวหน้างาน (25/07/2557)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 กลุ่มรายการ (25/07/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการลำเลียง/ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (25/07/2557)
    จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการสอบราคาซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่องที่แบบส่องตรวจชนิดซีอาร์ม ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulsera (25/07/2557)
       
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (23/07/2557)
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23/07/2557)
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคล (16/07/2557)
    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคล (16/07/2557)
       
    มิตรประเทศร่วมมือกันปฏิรูป (25/07/2557)
    ดอกมะลิ สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติ (25/07/2557)
    สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในประเทศไทย (16/07/2557)
    UNESCO ยกย่องรัชกาลที่ ๗ เป็นบุคคลสำคัญของโลก (16/07/2557)
    จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี เพื่อสานต่ออาชีพที่ “พ่อ” ให้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (07/07/2557)
       
    การออกเสียงประชามติ(ต่อ) (11/05/2557)
    การออกเสียงประชามติ (11/05/2557)
    หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (ต่อ) (11/05/2557)
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (11/05/2557)
    โครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ประเทศไทยเราปกครองในระบอบ (11/05/2557)
       

    รองเลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ การสร้างอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีอะไรที่ล้ำค่าไปกว่าการวางรากฐานการศึกษาที่ดีงาม (06/06/2557)
    เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายพหุวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลสามารถปรับใช้กับสังคมตัวเองและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน นอกจากจะสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ยังต้องพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต (06/06/2557)
    เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุ เชื่อมั่นในพลังของ อสม.สามารถดูแลสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (06/06/2557)
       
    ประเพณีสารทเดือนสิบ (17/03/2557)
    ประเพณีชิงเปรต (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์ศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
    คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ต่อ) (17/03/2557)
       
  KM บทความ
  การก่อตั้งศูนย์ KM / ภารกิจ (11/09/2556)
  การจัดการความรู้...คืออะไร...? (05/01/2554)
  หัวใจของการจัดการความรู้ (04/01/2554)
       
  KM ภาพกิจกรรม
    สวท.สุโขทัย ถวายเทียนจำนำพรรษา (10/07/2557)
    สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะตามนโยบาย คสช. (10/07/2557)
    รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมในด้านคดีเด็กชายวัย 13 ปี จมน้ำเสียชีวิต ที่ จ.พิษณุโลก (21/04/2557)
       
  KM FOR ALL
  เรื่องเล่าถ่ายทอดประสบการณ์จาก "เพื่อน ถึง เพื่อน" (01/07/2554)
  workshop KM สัญจร (ครั้งที่ ๙ /๑๒) KMP๔ ณ ห้องประชุม สปข.๔ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ (20/06/2554)
  เรื่องเล่าจาก "ทีมข้ามสายงาน" (20/06/2554)
       
  ภาพกิจกรรม KM
    KM สัญจร ครั้งที่ ๒,๓ "การผลิตรายการโดยระบบไฮบริด" จังหวัดกำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ (03/09/2555)
    KM สัญจร ปี ๒๕๕๕ "การผลิตรายการโดยระบบไฮบริด" ครั้งแรก ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา (03/09/2555)
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ "จัดงานฉลองปีใหม่" เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๕๕ (10/01/2555)
           รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (25/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (25/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (21/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (21/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (15/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (07/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (07/07/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 (30/06/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 (26/06/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2557 (25/06/2557)
    รายการ สี่แยกข่าว สปข.4 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2557 (25/06/2557)
       

  ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติ
  สยามกีฬา

   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
  The Public Relations Department
  Office Of The Prime Minister

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
  พิกัด 16.841276 , 100.265156