สันติสุขชายแดนใต้
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุ สถิติความไม่สงบลดลงต่อเนื่องหลังปี 2550 ยังใช้แนวทาง “กฎหมายนำ-การทหารตาม” แก้ปัญหาความไม่สงบ

วันที่ 4 ก.ย. 2560 )
 
พันเอกอรรถพล คงสง หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวสรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในจังหวัดปัตตานี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องน้ำพราว 2 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า ภาพรวมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบ 6 เดือน และแผนดำเนินงานเชิงรุกทางการเมืองในห้วงไตรมาสที่ 3 โดยสำนักนโยบายและแผน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ตั้งแต่ปี 2547 พบว่ามีสถิติความรุนแรงมากสุดในปี 2550 หลังจากนั้นเหตุการณ์ลดลงตามลำดับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบันมีการก่อเหตุรวมทั้งสิ้น 108 เหตุการณ์ เป็นเหตุลอบยิง 42 เหตุการณ์ เหตุระเบิด 51 เหตุการณ์ โจมตีฐานปฏิบัติการ 2 เหตุการณ์ ลอบทำร้าย 4 เหตุการณ์ เหตุปะทะ 4 เหตุการณ์ รวมไปถึงการซุ่มยิง 1 เหตุการณ์ การวางเพลิง 4 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 85 ราย และบาดเจ็บ 190 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าเหตุการณ์ลดลง 154 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 59 การสูญเสียลดลง 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในจังหวัดปัตตานี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องน้ำพราว 2
ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี พันเอกอรรถพล คงสง หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวสรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในจังหวัดปัตตานี หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวอีกว่า ผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามตอบโต้และแสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการยอมรับจากคนในพื้นที่ ถูกประณามจากองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างหนัก และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560 นั้น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าพบปะสื่อมวลชน พร้อมสรุปภาพรวมสถานการณ์ชายแดนใต้รอบ 6 เดือน และแผนรุกทางการเมือง นอกจากนั้นยังมีนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายผู้บัญชาการทหารบก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาโดย "การใช้กฎหมายนำ” เพื่อให้เห็นถึงความถูกต้อง ความจริงใจ และอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน "การทหารตาม” เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว และ "การเมืองขยาย” โดยการนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยกำหนดงานเร่งด่วนเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
ข้อมูลจาก : http://psu10725.com/
จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน