สี่แยกข่าว สปข.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดงานสร้างเสริมคุณลักษณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 6 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
นภาพร แก้วจัด สวท.สุโขทัย
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดงานสร้างเสริมคุณลักษณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
 
                นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานสร้างเสริมคุณลักษณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแสดง การสาธิต การจำหน่ายผลผลิต นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2555 รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรักชาติและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิดขึ้นกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ การแสดงของ TO BE NUMBER ONE นิทรรศการโรงเรียนคุณภาพ ดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นภาพร แก้วจัด ทีมข่าว สวท.สุโขทัย / สปข.4.
จำนวนคนอ่าน 136 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797