news_asean
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเรื่อง ประชาคมอาเซียน

วันที่ 5 ก.ค. 2555 )
ภัทรธิดา สุขเปี่ยม/สขร.สปข.4

นางสาวกนกพร  ณ พิกุล ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สปข.4 (ASEAN INFORMATION CENTER PRD 4) ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาเซียนที่หลากหลาย
 
ศูนย์ดังกล่าวเดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์ IOC สปข.4 ปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ห้องส่วนข่าวและรายการภูมิภาค อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ภายในศูนย์ฯ จัดตกแต่งและผลิตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อาเซียน ความร่วมมือภายใต้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย
 
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
 
เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ บทความ วารสาร และสื่อสารสนเทศ ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ รวมทั้งสื่อมวลชนสามารถนำไปขยายผลต่อ 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสามารถสืบค้นได้อีกช่องทางหนึ่งคือ http://region4.prd.go.th
 
/ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.4
จำนวนคนอ่าน 18 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841248 , 100.265363