บทความประชาสัมพันธ์อาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน - แคนาดา

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )

ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา
                        ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 (ค.ศ. 1977) โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินความร่วมมือ ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าและการลงทุน ความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2552 อาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Post Ministerial Conference - PMC) กับแคนาดา ที่ จ. ภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา (Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced Partnership) ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคตนอกจากนั้น ในการประชุม PMC ครั้งนี้ ไทยได้รับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน (Country Coordinator)ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาเป็นเวลา 3 ปี (ก.ค. 2552- ก.ค. 2555)เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2553 อาเซียนได้จัดการประชุม PMC+1 กับแคนาดา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามปฏิญญาร่วมฯ (Plan of Action to Implement the Joint Declaration on the ASEANCanada Enhanced Partnership 2010-2015 ) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในระยะเวลา 5 ปี (2553-2558) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 และ แคนาดาได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแคนาดาต่อการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ในปัจจุบัน แคนาดาให้ความสนใจพัฒนาการในอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งติดตามพัฒนาการของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง สถานะของความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดามีพัฒนาการเชิงบวกที่ส่งสัญญาณว่าแคนาดา จะมีความร่วมมือกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาคยานุวัติ TAC การรับรองแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ แคนาดายังได้แต่งตั้ง ออท. ประจำอาเซียนและจัดตั้ง Canada’s ASEAN Network ซึ่งเป็นเครือข่ายของเอกอัครราชทูตแคนาดาในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นกลไกกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายต่ออาเซียนร่วมกันนอกจากนี้ จากผลการเลือกตั้งทั่วไปของแคนาดาเมื่อเดือน พ.ค. 2554 รัฐบาลแคนาดาได้รับคะแนนเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา และได้แสดงความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะบริหารประเทศและดำเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แคนาดาจึงได้ประกาศย้ำเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับอาเซียน รวมทั้งความสนใจต่อพัฒนาการในอาเซียน และภูมิภาคเอเชียโดยย้ำว่าแคนาดาเป็นประเทศเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific nation) มีความใกล้ชิดกับอาเซียนและเอเชียทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และชาวเอเชียจำนวนมากได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในแคนาดา รัฐบาลแคนาดาปัจจุบันพร้อมที่จะหันกลับมามองเอเชียมากขึ้น ในฐานะประเทศผู้ประสานงาน ไทยประสงค์จะเร่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและได้พยายามผลักดันให้เกิดความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ โดยย้ำกับฝ่ายแคนาดาถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการความร่วมมือกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม และเชิญชวนให้แคนาดาร่วมสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค (connectivity) และการสรุปการจัดทำแถลงการณ์ร่วมด้านการค้าและการลงทุน(Joint Declaration on Trade and Investment) เพื่อให้เป็นกลไกในการเพิ่มพูนปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 35 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาในปี 2555 อาเซียนและแคนาดาได้เห็นพ้องจัดกิจกรรมฉลองโอกาสดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดารวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและแคนาดาในหมูประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเยือนระดับสูง การจัดการสัมมนา กิจกรรมของภาควิชาการ (Track 2) การจัดสรรทุนการศึกษาด้านภาษาทั้งนี้ ไทยได้เสนอจัดการสัมมนาในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันของอาเซียนและแคนาดา ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-Canada Dialogue ครั้งที่ 9 ในช่วงเดือน มิ.ย. 2555 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาดังกล่าว
----------------------------------------------------
เรียบเรียงโดย ศิริรัตน์ อ่อนดี
ที่มา กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน
จำนวนคนอ่าน 1977 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841276 , 100.265156