สี่แยกข่าว สปข.4
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญนายจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ปี 2555

วันที่ 27 ก.พ. 2555 )
สวท.สุโขทัย / สปข.4
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญนายจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ปี 2555
 
                 นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งจะหมดระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ดำเนินการดังนี้
                1. กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 กรณีไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท.8) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ 13 เมษายน 2555 โดยแรงงานสัญชาติพม่าต้องยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติตามแบบฟอร์มใหม่
                2. กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยแรงงานสัญชาติพม่าต้องยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติตามแบบฟอร์มใหม่
 
                จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้นายจ้าง และผู้ที่สนใจทั่วไป สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวและผู้สนใจเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติในปี 2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา เวลา 08.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5561 – 0218 – 9

นภาพร แก้วจัด ทีมข่าว สวท.สุโขทัย / สปข.4
จำนวนคนอ่าน 428 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

       Home        หนังสือเวียน สปข.4        Webboard        Contact us        Member        Admin

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797