บทความประชาสัมพันธ์อาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3

วันที่ 27 ม.ค. 2555 )
สาหยุด สายหยุด ศรีธรรมมา

 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3
 
                   การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ณ ขณะนี้ เชื่อว่าหลายคนที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศสมาชิกที่มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นประชาคมอาเซียน มาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นในครั้งนี้ ก็จะได้ขยายความ ความเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งจะเป็นการขยายรายละเอียดในประเด็นหลักใหญ่ที่ 3 เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประชาคมอาเซียน เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตร คงบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
               การสร้างให้ภูมิภาคมีพลวัตร คงบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน นั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร และเป็นประโยชน์กับประเทศภายนอก ก่อให้เกิดสันติภาพในโลก ดำเนินบทบาทที่สำคัญในเวทีระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยให้มีผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน ซึ่งการจะขับเคลื่อนเป้าหมายนี้เป็นสู่ความสำเร็จได้ นั้น มีสาระสำคัญที่ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง คือ 1)ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางในความร่วมมือระดับภูมิภาค 2) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน และ 3 ) เสริมสร้างความร่วมมือในระดับพหุภาคีกรณีที่มีประเด็นความกังวลร่วมกัน
            ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกระดับ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อความคิด ความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งบวกและทางลบต่อผู้คนและสังคม ดังนั้น การรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน จึงสะท้อนให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์เดียว ที่เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะนำไปสู่การปิดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่ง ของเสาหลัก "ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” เพื่ออนาคตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 600 ล้านคน ได้เกิดความผาสุก ภูมิภาคมีความสงบและมีสันติ สมดังเจตนารมณ์ ของประชาคมอาเซียน "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนหนึ่งเอกลักษณ์ และหนึ่งประชาคม"
จำนวนคนอ่าน 641 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติ
สยามกีฬา

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ

Public Relations Office Region 4 Phitsanulok
The Public Relations Department
Office Of The Prime Minister

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4, 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797
พิกัด 16.841276 , 100.265156